Kredyt obrotowy czy linia kredytowa

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczony na finansowanie aktualnej działalności przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj przede wszystkim o zakup wyposażenia czy też zakup towaru. Są to kredyty krótkoterminowe, których termin spłaty nie przekracza zazwyczaj jednego roku, ale zdarzają się także dłuższe i przykładem takiego dłuższego kredytu może być na przykład kredyt na zapasy sezonowe. Kolejnym rodzajem kredytu jest kredyt w rachunku kredytowym. Kredyt taki udziela się jako kredyt docelowy bądź kredyt na wymagane zobowiązania bądź kredyt kasowy bądź kredyt sezonowy bądź też jako linia kredytowa. Kredyt docelowy jest przeznaczony na finansowanie określonej transakcji. Kredyt na wymagane zobowiązania jest kredytem nieodnawialnym, który przeznacza się na pokrycie krótkich trudności płatniczych. Jest to kredyt krótkoterminowy. Kredyt kasowy jest udzielany ze względu na chwilowy brak gotówki w kasie. Kredyt sezonowy natomiast to finansowanie potrzeb, które powstały w związku z przesunięciem wpływów oraz nakładów eksploatacyjnych, które z kolei są spowodowane specyfiką produkcji albo też specyfiką świadczonych usług. Linia kredytowa polega na finansowaniu kilku transakcji na różne kwoty oraz terminy w ramach przyznanego limitu pieniężnego. Linie kredytowa jest limitem w rachunku bankowym, do którego można się zadłużyć. Zadłużenie to jest określone w umowie na jaki okres i do jakiej kwoty może powstać. Z takiego limitu środków kredytobiorca może korzystać według potrzeb oraz oczywiście według określonego limitu, z którego może

Linia kredytowa może być udostępniona na osobnym koncie bankowym kredytobiorcy lub też na rachunku bieżącym. Jeśli taka linię kredytową mamy przyznaną na rachunku bieżącym to na koncie pojawia nam się albo saldo albo nadwyżka. Podczas wpływu środków finansowych na konto limit zadłużenia automatycznie się spłaca, jednakże po przekroczeniu określonego czasu w umowie do spłacenia zadłużenia są naliczane odsetki karne. Kredyt  konsumencki jest regulowany poprzez ustawę o kredycie konsumenckim. Do kredytu konsumenckiego zaliczamy następujące umowy: umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta zostanie spełnione później niż świadczenie instytucji udzielającej kredyt oraz umowę, na mocy której instytucja udzielająca kredytu jest zobowiązana do zaciągnięcia zobowiązania wobec trzeciej osoby, a konsument jest zobowiązany do zwrotu świadczenia tej instytucji. Wartość takiego kredytu konsumenckiego nie może być wyższa niż 80 tysięcy złoty, a okres spłaty musi wynosić minimum trzy miesiące. Zawarta umowa pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą nie ma znaczenia czego dotyczy. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie i powinna zawierać szereg podstawowych danych, takich jak między innymi: dane kredytodawcy czy dane kredytobiorcy, wysokość kredytu oraz sposób oraz termin spłaty tego kredytu.

Dodaj komentarz