Kredyt walutowy i konsumpcyjny

Kredyt walutowy denominowany jest wykonywany na walucie krajowej, a dopiero później kwota jest dzielona na transze i przeliczana na inną walutę. Jakie bank może mieć zabezpieczenia podczas udzielania takiego hipotecznego kredytu…oczywiście, że hipoteka docelowa lub jakieś inne tymczasowe triku, czyli na przykład ubezpieczenie kredytu, weksel, poręczenie według prawa cywilnego, blokada środków na rachunku czy też poręcznie osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową. Z wzięciem kredytu wiążą się też pewne koszta. Bank będzie pobierał prowizję. Ponadto kosztami tutaj także są: ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie posiada takiej księgi, ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie na życie. Oba ubezpieczenia z cesją na rzecz banku. Innym rodzajem kredytu jest kredyt inwestycyjny. Jest to kredyt bankowy, który jest przeznaczany na finansowanie przedsięwzięć przez osobę, która wzięła kredyt. Celem takich przedsięwzięć jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na podstawie kredytu inwestycyjnego mogą finansować różne inwestycje, takie jak materialne, niematerialne czy finansowe. Wśród inwestycji materialnych możemy wyróżnić zakup środków trwałych, takich jak na przykład samochody, maszyny czy też urządzenia oraz zakup, budowę czy modernizację i tym podobne czynności związane z obiektami, które wiążą się z działalnością gospodarczą.

Niematerialne inwestycje wiążą się z zakupem papierów wartościowych, a finansowe są związane z zakupem akcji czy też udziałów. W celu uzyskania kredytu inwestycyjnego musimy w banku przedstawić odpowiednią dokumentację, która potwierdzi efektywność ekonomiczną, słuszność inwestycji oraz przewidywanych zysków, jak również musimy przedstawić kosztorysy, plany czy też inne kalkulacje. Kredyty inwestycyjne możemy podzielić na trzy typy. Są to kredyty na wyposażenie, kredyty restrukturyzację oraz kredyty na zakup. Kredyty na wyposażenie są przeznaczane na zakup albo modernizację sprzętu, jak również przeznaczone są na nabywanie albo budowę majątku trwałego. Kredyty te są krótkoterminowe oraz średnioterminowe. Kredyty na restrukturyzację są przeznaczone na pokrycie kosztów, które są związane z przebudową przedsiębiorstwa, a ostatnim typem kredytów są kredyty przeznaczone na zakup bądź na budowę obiektów przemysłowych lub obiektów rolnych. Innym rodzajem kredytu jest kredyt konsumpcyjny. Kredyt taki jest kredytem bankowym, który jest udzielany na określone potrzeby osób prywatnych, a spłata tego kredytu jest ustalana indywidualnie z określonym bankiem, gdzie bierzemy kredyt. Zabezpieczeniem takiego kredytu są dochody osoby, która bierze kredyt lub też poręczenie innych osób. Wysokość takiego kredytu jest zależna od możliwości spłaty przez osobę, która zaciąga kredyt. Kredyt lombardowy, czyli inaczej stopa lombardowa jest czynnikiem, który określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczki. Pożyczki te są udzielane pod zastaw papierów wartościowych. Ponadto kwota kredytu nie może być wyższa niż równowartość 80 procent papierów wartościowych, które są obciążone zastawem.

Dodaj komentarz